De ecozones zijn in opmars! Deze aangelegde zones vormen de verbinding tussen verstedelijkte gebieden en de natuurlijke omgeving. Maar een ecozone kan ook twee natuurgebieden aan elkaar koppelen, zodat vogels en dieren een veilige rustplek kunnen vinden en de oversteek tussen twee gebieden makkelijker wordt. Zo’n overgang gaat ook versnippering tegen. Met de aanleg van ecozones breidt de natuur in Nederland zich uit en krijgen diersoorten meer ruimte.

Het spreekt vanzelf dat een ecozone aan bepaalde eisen moet voldoen. Eisen die voor ieder gebied anders zijn. De aansluiting met aangrenzende gebieden is iets waar veel aandacht aan moet worden besteed, maar ook de flora en fauna die specifiek zijn voor het terrein vragen om passende beplanting. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met geldende wet- en regelgeving.

Brabant Groen heeft de juiste expertise om een nieuw aan te leggen ecozone tot een natuurlijk succes te maken. We denken en handelen in lijn van de flora- en faunawet. Certificering op het hoogste niveau is het bewijs dat we de zorg voor milieu en natuur hoog in het vaandel dragen.